AI音频克隆&TTS训练推理工具 - GPT-SoVITS v3.1 下载

来自bilibili的万能君的软件库制作的AI音频克隆&TTS训练推理工具,加入很强的GPT-SoVITS,效果确实又好又快,几分钟即可完成训练。

 

来自:https://www.bilibili.com/video/BV1VM4m1977H/

下载

链接:https://pan.baidu.com/s/1UgzdJvW6pSSx8Y6XXvXN-g?pwd=b9lz
提取码:b9lz

https://www.123pan.com/s/TD3Rjv-qgUeh.html

https://pan.quark.cn/s/3378ecfb7688

https://cloud.loadream.com/2024/514C212E50C788375B27FC6340B8FA1A/

1
没有账号?注册  忘记密码?