AI音频克隆&TTS训练推理工具 - GPT-SoVITS v3.0 下载

来自bilibili的万能君的软件库制作的AI音频克隆&TTS训练推理工具,加入很强的GPT-SoVITS,效果确实又好又快,几分钟即可完成训练。

 

来自:https://www.bilibili.com/video/BV1VM4m1977H/

下载

https://pan.quark.cn/s/3cc6a1ae05b7

https://www.123pan.com/s/TD3Rjv-4oUeh.html

链接:https://pan.baidu.com/s/1tzLiCio2GAFd8o1nstyRXQ?pwd=1b5z
提取码:1b5z

https://cloud.loadream.com/2024/484BD80F30F2C17E1270C243024CCB48/

 

预览

0
没有账号?注册  忘记密码?