OBS Studio - Windows 7 x64最后支持的版本 v27.2.4

这是 Windows 7 x64 系统最后支持的OBS,版本是v27.2.4。

 

github下载:https://github.com/obsproject/obs-studio/releases/tag/27.2.4

Windows 7 x64 OBS,网盘下载

链接:https://pan.baidu.com/s/11ZvrBZq9aQjDIGlCUP6c9g?pwd=g3vc
提取码:g3vc

https://url90.ctfile.com/f/38254190-1037666584-1052f6?p=2988 (访问密码: 2988)

https://www.alipan.com/s/Xai3pkH2ury

链接:https://pan.quark.cn/s/018733faba8d

https://www.123pan.com/s/TD3Rjv-vuueh.html

https://cloud.loadream.com/OBS/

0
没有账号?注册  忘记密码?