OBS文字轮播插件 - obs-text-slideshow 下载

一个OBS的文字轮播插件,具体效果可以看下图。

 

github:https://github.com/jbwong05/obs-text-slideshow/releases

v2.0.0测试版网盘下载

https://www.123pan.com/s/sa49-FIEt.html

https://loadream.lanzoul.com/i6TaR1s0hjvc

链接:https://pan.baidu.com/s/1sdVifaMy46WM7TfONInOww?pwd=7aj2
提取码:7aj2

https://url90.ctfile.com/f/38254190-1037904376-5c5d8d?p=2988 (访问密码: 2988)

 

预览

0
没有账号?注册  忘记密码?